Mùa hoa sữa muộn

Mùa hoa sữa muộn

Lan Huong Nguyen 16-07-2018 1 13 0 0

[Thơ]

Chạm tháng bảy

Chạm tháng bảy

Lan Huong Nguyen 15-07-2018 1 20 0 0

[Thơ]

Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0

[Thơ]

Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Vào chùa

Vào chùa

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Tham-Sân-Si

Tham-Sân-Si

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Bố vợ tôi

Bố vợ tôi

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]