Thể loại thơ (641 tác phẩm) trong (62/65) trang

Người ở lại

Người ở lại

Chu Long 05-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Tìm em quan họ

Tìm em quan họ

Chu Long 06-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Huế thương

Huế thương

Chu Long 06-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Về chùa sám hối cầu an

Về chùa sám hối cầu an

Chu Long 12-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Tham-Sân-Si

Tham-Sân-Si

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Vào chùa

Vào chùa

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Thu về

Thu về

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Thu chiều

Thu chiều

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 5 0 0

[Thơ]