Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 38
Tổng số chương: 82
Tổng số lượt đọc: 723
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 79
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Lạc đông

Lạc đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 10 0 0

[Thơ]

Cảm đông

Cảm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 16 0 0

[Thơ]

Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 2 0 0

[Thơ]