Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 46
Tổng số chương: 90
Tổng số lượt đọc: 814
Số người theo dõi: 7
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 84
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Vướng xuân

Vướng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 31-01-2018 1 10 0 0

[Thơ]

Ngại xuân

Ngại xuân

Trịnh Ngọc Lâm 25-01-2018 1 11 0 0

[Thơ]

Niềm tin

Niềm tin

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 18 0 0

[Thơ]

Vấn đông

Vấn đông

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Đợi xuân

Đợi xuân

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0

[Thơ]