Anh có đôi lần

Anh có đôi lần

Mạc Vấn 2017-08-26 15:29:59 14 0 1 0


Anh có đôi lần thăm đá Vọng phu

Nước mắt rơi thương người xưa Chinh phụ

Lịch sử ngàn năm tìm về nơi chốn cũ

Một đá Vọng phu ôm ấp vạn linh hồn.


Anh có đôi lần trong nắng tắt hoàng hôn

Ngắm một dòng sông. Bèo, mây cùng con nước

Nhìn nước trôi nghe thời gian đếm ngược

Nàng Nam Xương thuở trước chứng chân tình.


Anh có đôi lần, ngẫm sinh, tử, nhục, vinh

Cớ vì sao, cỏ Ngu mỹ nhân còn xanh mãi

Thế gian này, chưa liền chung một dải

Mà ở nơi đâu, cũng có thiếp đợi chàng.

Nguyễn Duy Khánh 2017-10-02 11:04:46
:))) 5 sting!