Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-30 22:20:32 17 0 0 0


1

Lá vàng khẽ rụng rơi
Ngoài thềm vương lọn gió
Tâm hồn không nghỉ ngơi
Nắng đông không nhòm ngó

2

Ai liếc mắt qua song
Mùa đông còn lạnh mãi
Lòng rất muốn thong dong
Con đò không rời bãi

3

Gió vẫn ham tóc rối
Lòng cũng rối cùng ai
Người mà như cơn gió
Chắc chẳng ngại tàn phai...