Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:16:50 54 0 0 0

Thơ Đào Quang


Đời đời nhớ mãi bậc danh nhân
Khai sáng hậu Lê nhất trọng thần
Nguyễn Trãi hết lòng trung với nước
Ức Trai một dạ hiếu cùng dân
Anh hùng dân tộc vang muôn thuở
Văn hiến một thời xứng vĩ nhân
Sử sách xem qua ai được thế
Tấm lòng son sắt sáng khuê tâm.