Vơi nửa ...

Vơi nửa ...

Đinh Minh Huệ 2017-03-16 15:22:01 3 0 0 0

Mùa vốn dài mà tình bỗng ngắn ...


Xuân về mang lộc biếc

Dịu dàng tím hoa xoan 

Hương bưởi vẫn nồng nàn 

Mùa tháng ba ... vơi nửa ...