Xin trả lại anh

Xin trả lại anh

Winny Bùi 2019-02-23 21:18:46 60 0 0 0

Trả lại anh từng lời thương lời nhớ. Trả lại anh những mộng ước chung đôi...


Trả lại anh từng lời thương lời nhớ

Trả lại anh những mộng ước chung đôi

Để em về những ngày chưa quen biết

Quên một thời ta đã trót yêu nhau.


Trả lại anh những ngày em chưa đến

Thôi hãy về lại thế giới của anh

Xin hãy quên một thời yêu lầm lỡ

Nay còn gì chuyện cũ đã phai phôi.


Hãy sống với cuộc đời mà anh muốn

Bởi bên nhau nào có sướng vui gì

Ở ngoài kia có bao người đón đợi

Anh hãy về vui cuộc sống của anh.